Μεταδιδακτορική έρευνα

Το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Το θεσμικό πλαίσιο της έρευνας ορίζεται με βάση τον «Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ Β΄ 1191/4-40 2017). Μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα, που σχετίζεται με το αντικείμενο του Εργαστηρίου έχει ως εξής: